Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

PENGAGIHAN KURMA TAHUN 2022

a3e2c9f1-06ed-4baf-9cca-f1bf4a98c87d.jpg

​TUTONG - 14 Sya'aban 1443 bersamaan 17 Mac 2022, Jabatan Bandaran Tutong telah pun mengagihkan kurma kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada pegawai-pegawai dan kakitangan di Jabatan ini yang berugama Islam sempena menyambut bulan Ramadhan pada tahun 1443H/2022M.


Semua peringkat pegawai dan kakitangan berserta tanggungan di Jabatan telah diagihkan kurma tersebut.


Mudah-mudahan dengan adanya kurnia ini akan dapat digunakan untuk berbuka puasa pada tahun ini.

Created at 17/03/2022 13:53 by Awang Wahyunul Ikhwan bin Haji Kassim
Last modified at 17/03/2022 13:53 by Awang Wahyunul Ikhwan bin Haji Kassim